Dr. Szacsky Mihály – Merza Jenő

Ami él (azaz anyagcserét végez), sugárzást bocsát ki. Ezen a természeti jelenségen alapul a magyar kutatók által kifejlesztett vizsgálati módszer. Az eljárással olcsón és gyorsan sok ember egészségi állapotát lehet felmérni, ráadásul nem árt és nem is fáj.

Az emberi test a SOMA (görög) vizsgálatának tudománya a SOMATOLOGIA, azaz

A TESTTAN.

A somatologia célja és feladata az emberi test alakjáról és életfolyamatainak működéséről, célzott kérdésfeltevés alapján való adatgyűjtés, amely kiterjed az alaktani (somatotipizálás), az anatómiai és a metabolikus (anyagcsere) folyamatok összességére. Az értelmezés valószínűsítheti azt, hogy a somatologia is betegségeket – és azokra gyógymódokat – keres, de ez nem célja a testtannak. A somatologia ezt a kérdést még jobban leszűkíti, és azt mondja: a somatologiai vizsgálatoknak az a célja, hogy egy adott ember anatómiai és fiziológiai folyamatainak összességét leírja, és következtetéseket vonjon le, de nem diagnosztizál. Leegyszerűsítve: egy komplex somatologiai vizsgálat arra ad választ, hogy az adott korú, nemű Ember, aktuálisan milyen egészségi állapotban van. A somatologiai vizsgálatok megállapításai az adott ember esetében az aktuális homeostazis állapotára is értelmezhető válaszokat adnak (A homeosztázis az élettan legfontosabb alapfogalma. Maga a szó görög eredetű. Jelentése: "hasonló állapot", homeo=azonos stasis=állapot. Definíció: Az élő szervezetnek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége, amellyel önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.)

A somatologia és annak vizsgálati módszerei lehetővé teszik, hogy egy pillanatnyi (statikus) helyett dinamikus vizsgálati technológiákat is alkalmazzunk. A dinamikus vizsgálati lehetőség azért alakult ki, mert a somatologiai mérések során – ellentétben az orvos-diagnosztikai eszközökkel – semminemű invazív, vagy az egészséget későbbiekben károsító módszer, technológia, eszköz stb. nem alkalmazható. Ezért lehetőség nyílik arra, hogy a belső és a külső környezetre ható változásoknak a szervezetre gyakorolt hatását megfigyelje, leírja – főleg azokat, amelyek a belső egyensúlyt megzavarják. Ilyen változás a stressz, a hőmérséklet stb. A szervezetünkben működő rendszereknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a változásokhoz a túlélés érdekében. Élettanilag a homeosztázist a belső kontrollrendszerek tartják fenn.

Somato-diagnosztika és infra elméleti alapok

A somatodiagnosztika feladata, hogy a szükséges és elégséges vizsgálatok alapján megbízható és pontos választ adjon egy ember korának, nemének megfelelő egészségi (anatómiai és életfolyamatai) állapotáról. A somatologia metriás rendszere számos vizsgáló eljárást foglal magában, az antropometriai, a fiziológiai szenzorok mérésén keresztül egészen az orvos-kémiai vizsgálatokig. A somatodiagnosztika tehát nem orvosi vizsgálatok sorozata, hanem a biológiai antropológia és a humánbiológia tudományához sorolható megfigyelések, adatgyűjtések és mérések összessége. A somatodiagnosztika feladata az összefüggések feltárása dinamikus formában, amikor elsősorban az életfolyamatokat lehet és szükséges tanulmányozni, de figyelembe kell venni az anatómiai eltéréseket is.

A Somatoinfra©® fejlesztésénél a kutatók az új képalkotó módszert elsősorban, mint életfolyamatokat monitorozó rendszert alkották meg. A humán infravörös vizsgálat a somatodiagnosztikai rendszerek sorába, mint fiziológiai képalkotó rendszer került be. A Somatoinfra©® kutatási program első évtizedében ezért csak és kizárólag a kutatás, az egészségi állapot felmérésére, sportolók aktuális állapotának meghatározására, teljesítmény élettani vizsgálatok kiegészítő vizsgálatára került a fő hangsúly.

Nem várt eredményt hozott az, hogy szembetűnő jelenségeket (fenoménokat) produkáltak mind a visszafordítható (reverzibilis), mind a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) kórfolyamatok.

A kutatás kiterjesztésével kórházak, klinikák, szakorvosok kapcsolódtak be a munkába. A vizsgálatok két irányban indultak el. Az egyik irány szerint a feltárt stabil, de diszfunkciósnak megítélt életfolyamatok célzott szakorvosi kivizsgálása, míg a másik a kivizsgált, még nem kezelt, de tudott betegségek passzív felvételezése.

Az Antropológiai szemlélet és a funkcionális anatómia összefüggései

A somatologiai szemlélet alapján világossá vált, hogy az élő ember egyik fő ismérve nem más, mint a folyamatos anyagcsere. A bonyolult levezetést mellőzve, úgy 30 éve azt vélelmeztük, hogy az ember ugyanúgy sugároz az elektromágneses tartományban, mint a radioaktív izotópok, csak más frekvencián és hullámhosszon. A bizonyítás kézenfekvő volt és a „humán radiációt” nagyon egyszerűen lehet szemléltetni. Igaz ezt az elvet az orvostudomány a mai napig nem érti, és főleg nem fogadja el. A természeti jelenség viszont általános, és ami a leglényegesebb, egyén-specifikus. Tehát: egy adott Ember az aktuális homeostazis folyamatáról, a metabolizmusról szakadatlanul sugárzás formájában ad pontos információt a külvilágnak. Ennek a sugárzásnak a komplex leképezése és dekódolása több mint két évtizedet vett igénybe. Ez típusosan somatologiai vizsgáló eljárás, mert teljességgel non-invazív, a teljes test felszínéről folyamatosan kilépő fotonok leképezhetőek, mérhetőek (képszerűen, nagy sebességgel). A humán radiáció megfelel a funkcionális anatómiai képalkotásnak úgy, hogy a tájanatómiai helyzet szerint a szervek és a szervrendszerek metabolizmusát is pontosan jelzi. Ez a sugárzás – a humán emissziós radiáció – az elektromágneses sugárzás, a fény és a mikrohullám közé sorolható, tehát az infravörös tartományban helyezkedik el. Ezért ezt a jelenséget, fenomént Somatoinfrának®©, azaz testinfrának neveztük el.

Az eljárás lényege tehát, hogy a természetes emberi sugárzást felfogja és egy detektorral képszerűen megjeleníti. A kép, amit nyerünk a detektor felbontóképességének arányában minden ponton (pixelen) az adott foton energiáját reprezentálja a fekete-fehér és a szürke árnyalatok segítségével. Ismert, hogy a szelektíven elkülöníthető energia tartományok "színezésével" kontúrokat (esetünkben izotherm zónákat) tudunk megjeleníteni. A HIR (Humán-Infra-Radiáció). tértopográfiája viszont dinamikusan reprezentálja a zajló kvantum jelenségeket, mint például a biokémiai-biofizikai jelenségeket.

A megfogalmazott elveknek megfelelően a térben leképezett emittált humán IR (infravörös) esetében (minimum trianguláris leképezéssel) spektroszkópiai elemzéseket lehet végezni. Jelenleg a világban a lineáris, azaz egy vonalon leképezett spektrális elemzéseket végzik. A módszer megkívánta, hogy a humán és a biológiai vizsgálatok esetében tér-topografikus és spektrális relatív intenzitáselemzés is megvalósuljon. Az eljárás alkalmas valós időben megfelelő faktorok közbeiktatásával folyamatos tér spektroszkópiai formációkat alkotni, amelyek teljesen automatikusan regisztrálják és mérik a folyamatosan változó relatív intenzitás differenciákat (lágyrész mikro-sebészeti alkalmazás). A multispektrális leképezés és a kutatás alatt lévő MÉZER technológia beiktatásával, valós 3D képek jeleníthetőek meg, szintén valós időben, a térbe helyezhetően, a dinamikus metabolikus és/vagy a fiziológiai IR képalkotás behelyezhetővé válik.

A Somatoinfra alkalmas lehet arra, hogy a korábbi somatologiai vizsgálati rendszereket kellő pontossággal integrálja, valamint befogadjon minden olyan segéd információt, amely alkalmas lehet egy adott ember életfolyamatainak még jobb megismerésére.

A somatologiai vizsgálatok ezzel nem lépik át saját szakmai korlátaikat. A tudományterület továbbra is emberek a kornak és a nemnek megfelelő egészségi állapota felderítésére használható. Elsősorban az egészség fenntartása és annak megőrzése a fő kutatási cél. Az új technológia alkalmazásával a somatologia informatikai támogatottsága is megoldott, sőt a tudományok élvonalába is visszakerülhet.

A központi Somatologiai laboratóriumban a kutatások töretlenül folyatatódnak. Tíz kiemelt kutatási terület címszavakban történő bemutatása:

  1. Somatotipizálás kutatásának aktualizálása a XXI. században

  2. A XXI. század környezeti hatásainak egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Néhány kiemelés a. táplálkozás, globális élelmiszer kereskedelem b. anyagcsere változások és a metabolizmus változása c. megváltozott mikrobiológiai környezet és új betegségek (pl. nagyszámú gyermek diabetes megjelenése) levegő és ivóvízszennyezések és azok betegségei

  3. Megváltozott életkörülmények váz és izomrendszerre gyakorolt hatása, mozgásanalízis vizsgálatok

  4. A fájdalom megjelenítése és objektív diagnosztizálása

  5. Góckutatás, septicus folyamatok korai felismerése, mutáns kórokozók korai hatásainak felismerése

  6. Népességre ható gyakori endocrin, elektrolit, osteoporozis és egyéb minerális ion transzport zavarok és megbetegedések

  7. Karcinogén hatások metabolizmusa az onkológiai megbetegedésekben

  8. A hármas elmélet BIR és BHT tételének kontrollja és folyamatos ellenőrzése

  9. A metabolikus folyamatok lokális fenoménjainak mérése és feldolgozása

  10. Egészségfelmérés és annak fenntartására használható somatologiai módszerek kidolgozása (pl. általános iskolások váz és izomrendszerének tömeges gyors és olcsó módszerének vizsgálata, endémia és pandémia nyomon követése, somatologia a rehabilitációban, somatoinfra a műtőben).

 (Bővebben: www.pannonpalatinus.hu)