Werner Karl Heisenberg (1901 – 1976)

 

Természetesen a Heisenberg-i életmű nem foglalható össze tíz pontban. De számunkra a tízes szám nagyon megszokott, mint a számrendszerünk alapja, a tízparancsolat számossága, valamint ujjaink száma. Talán ezért sűrítjük mondanivalónkat nagy elősze­retettel tíz pontba.

1) A Bohr-féle modell nem tükrözi telje­sen a mikrovilág klasszikustól eltérő, megle­pően új mozgástörvényeit. Ezek leírására a folytonos függvényekkel dolgozó newtoni mechanika még a Bohr-hipotézisekkel együtt sem alkalmas. Ennek a modellnek a hiányos­ságait látta meg a fiatal Heisenberg.

2) Az atomi részecskék mozgástörvényeit leíró új mechanika megalkotásában Heisenberget a következő alapelv vezérelte: te­kintve hogy a mikrofizikai objektumok alap­vető mechanikai jellemzőit, a helyüket és az impulzusukat közvetlenül megismerni nem tudjuk, a keringő elektronok képének fela­dása után az új elmélet formalizmusának közvetlenül mérhető mennyiségekkel kell dolgoznia.

3) A mérhető mennyiségek, az állapotener­giák és az átmeneti valószínűségek végtelen négyzetes sémákba rendezhetők. Heisenberg megtalálta a sémákkal való számolás szabá­lyait, és ennek alapján Bohr felfedezte, hogy e sémák a lineáris algebrában használt mátrixokkal vethetők össze. A klasszikus mechanika mennyiségeihez egy-egy megfele­lő mátrixot lehet rendelni.

 4) A Bohr—Sommerfeld-féle kvantumfel­tételek is úgy tekinthetők, mint a mátrixok közötti összefüggések, felcserélési relációk, amelyek a mozgásegyenletekkel együtt ele­gendőek az összes mátrix s így az atom bár­mely tulajdonságának leírásához.

 5) Heisenberg megállapította a mikrofizika egyik legalapvetőbb összefüggését, a róla el­nevezett határozatlansági relációt. A határo­zatlansági reláció a fel nem cserélhetőség következménye: azok a mennyiségek, melyek nem felcserélhetők, egyidejűleg tetszőleges pontossággal nem mérhetők meg. A határo­zatlanság a kvantummechanikai elmélet lé­nyegéből fakad. Míg a klasszikus elméletben a megfigyelés módja lényegtelen volt a fo­lyamat szempontjából, a kvantummechani­kában a mérés a vizsgált tárgy és a műszer kölcsönhatásának eredménye, és az atomi fo­lyamatoknak a megfigyelés által történő megzavarása döntő szerepet játszik. Heisenberg kimutatta, hogy minél pontosabban mérjük meg a nem felcserélhető fizikai mennyiségek egyikét, annál kevésbé lesz meghatározható a másik mennyiség. A ha­tározatlansági reláció a fizikai idealizmus egyik sokat vitatott kérdése volt. Tisztáznunk kell azonban, hogy ezen összefüggés a való­ság egyik törvényszerűsége és nem szab ha­tárt a tudományos megismerés elé.

 6) Heisenberg nevéhez fűződik az első atommagelmélet kidolgozása. A neutron fel­fedezése után, 1932-ben Heisenberg vetette fel először azt a gondolatot, hogy minden atom magja protonokból és neutronokból áll. Az atommagban levő protonok száma meg­egyezik a mag körül keringő elektronok szá­mával, és ez a szám az illető atom rend­száma.

 

7) Heisenberg tisztázta az izospin fogal­mát, mely szoros kapcsolatban van az atom­mag szerkezetével és egy nagyon fontos fi­zikai adat.

 8) Heisenberg vezette be a nukleonok (a protonok és neutronok gyűjtőneve) közötti kicserélődési kölcsönhatást.

 9) Heisenbergnek sikerült a mágnesség belső terének hipotézisét kvantumelméletileg az elektron spinjével magyarázni, ezzel a mágnességét — az elektromossághoz hason­lóan — az elemi részecskék tulajdonságaira visszavezetni.

 10) Nagy fontossága van a Heisenberg által felállított nem lineáris téregyenletnek, mely­be megpróbálta besűríteni az elemi részecs­kék fizikáját, de az anyag — éppen kvantu­mos viselkedése által — kimeríthetetlennek bizonyult, és ezért ez nem sikerült neki.

 2011. október 6.